Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Tryb działania

Dyrektor Szkoły

Dyrektor Szkoły kieruje szkołą i reprezentuje ją na zewnątrz. Wykonuje zadania z zakresu organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły i nadzoru pedagogicznego. Jest pracodawcą dla wszystkich zatrudnionych w szkole. Odpowiada gospodarowanie mieniem. Wydaje decyzje administracyjne oraz zarządzenia wewnętrzne. Szczegółowe zadania określa Statut oraz Regulamin organizacyjny.

Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły. W jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele uczący w szkole. Rada Pedagogiczna posiada w szczególności kompetencje stanowiące i opiniujące. Działalność Rady Pedagogicznej reguluje Regulamin Rady Pedagogicznej. 

Rada Rodziców

Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów. Rada rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. W szczególności Rada Rodziców opiniuje Program wychowawczo-profilaktyczny, Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników. Działalność Rady Rodziców reguluje Regulamin Rady Rodziców.