Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Schemat organizacyjny.

Przedmiot działania i kompetencje

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo oświatowe i w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Szkoła pełni funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz podejmuje działania  profilaktyczne.

 Celem działalności Szkoły jest:

 - zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwoju poprzez realizację zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania;

- wyposażenie uczniów w wiedzę niezbędną do dalszego rozwoju, dbanie o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

- zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

- kształtowanie u uczniów postawy patriotycznej oraz postaw warunkujących aktywne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym środowisku, wskazanie uczniom właściwych wzorców moralnych;

- zapewnienie uczniom bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego, przeciwdziałanie zagrożeniom, złu i patologii;

- podejmowanie działań opiekuńczych i profilaktycznych odpowiednich do istniejących potrzeb.

Organizację pracy szkoły regulują dokumenty wewnątrzszkolne: Statut Szkoły, Szkolny zestaw programów nauczania, Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, Projekt organizacji szkoły, Plan nadzoru pedagogicznego.

 Szczegółowe kompetencje szkoły określone są w Statucie.

Organy Szkoły

Organy szkoły:

  1. Dyrektor szkoły;
  2. Rada Pedagogiczna;
  3. Rada Rodziców;
  4. Samorząd Uczniowski.

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje:

DYREKTOR

Dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 w Opolu jest mgr Maryla Strzała

  1. Szkołą kieruje dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami
  2. Tryb i zasady powoływania i odwoływania dyrektora określa Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).
  3. Zasady powoływania i odwoływania dyrektora szkoły określają odrębne przepisy.

Zadania i kompetencje Dyrektora określone są w Statucie szkoły.

 WICEDYREKTOR

Wicedyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 w Opolu jest: mgr inż. Małgorzata Ludwikowska

  1. Wicedyrektor wykonuje zadania zlecone przez dyrektora, z wyjątkiem tych, które w przepisach Karty Nauczyciela lub ustawy są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji dyrektora.
  2. Szczegółowy zakres obowiązków wicedyrektora ustala dyrektor szkoły.

Bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych wicedyrektorowi sprawuje dyrektor szkoły.

Zadania i kompetencje Wicedyrektora określone są w Statucie szkoły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy:   mgr Irena Małyszko - ponosi odpowiedzialność za prowadzenie księgowości szkoły i realizację budżetu jednostki.

 

  RADA PEDAGOGICZNA

W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

Zadania i kompetencje Rady Pedagogicznej określone są w Statucie szkoły.

 RADA RODZICÓW

W szkole działa Rada Rodziców zgodnie z art. 53 i 54 Ustawy o Systemie Oświaty.

W Szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły

Współdziała z dyrektorem, wszystkimi organami szkoły, organem prowadzącym i nadzorującym oraz innymi instytucjami w realizacji zadań szkoły.

Celem Rady Rodziców jest podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły .

Kompetencje Rady Rodziców określone są w Statucie szkoły.

 SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Organem przedstawicielskim młodzieży szkolnej jest Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.

Zasady i tryb działania Samorządu Uczniowskiego określone są w Statucie szkoły.

Szczegóły pracy Samorządu Uczniowskiego zawiera jego Regulamin.