Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Publicznej Szkoły Podstawowowej Nr 33 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2021-02-15.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2019-03-19.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wynik analizy pod względem zgodności

Deklaracja dostępności 2024.docx - data dodania: 2024-03-27 13:18:27

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-26.

Data aktualizacji oświadczenia: 2024-03-26.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Aleksandra Augsburg, szkola@psp33.opole.pl,. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 47 45 172. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

45-856 Opole, ul. Joachima Lelewela 9
Tel.: +48774745172
E-mail:
Strona internetowa: psp33.opole.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu mieści się w budynku:

45-856 Opole, ul. J. Lelewela 9

który spełnia minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej:

  • Osoby niepełnosprawne, w tym osoby na wózkach, mają umożliwiony wstęp wejściem głównym, mogą poruszać się w obrębie parteru- podjazd dla osób niepełnosprawnych, mają dostęp do sekretariatu szkoły.
  • W budynku na każdym piętrze (parter i 2 piętra) znajduje się korytarz na jednym poziomie(komunikacja pozioma) Budynek nie posiada wind ani platform przyschodowych (bariera-komunikacja pionowa)
  • Osobami delegowanymi do udzielenia informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. Są oni przeszkoleni w udzielaniu pomocy osobom niepełnosprawnym. Pracownicy administracji schodzą do petenta umożliwiając mu jak najkorzystniejsze załatwienie sprawy.
  • W budynku nie ma zamontowanych pętli indukcyjnych, informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niepełnosprawnych. Pomocy udziela pracownik obsługi. 
  • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
  • Komunikaty dźwiękowe, informacje o kierunkach i drogach ewakuacji w formie wizualnej( oświetlenie dróg ewakuacji zasilane z niezależnego źródła), szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza języka migowego.